• poistenie pohladávok (poistenie kryje škody spôsobené platobnou neschopnosťou alebo nevôľou Vašich odberateľov)
 • poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
 • poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu
 • poistenie bankových rizík
 • poľnohospodárske poistenie
 • poistenie lietadiel, plavidiel – námorných a riečnych lodí

poistenie kryje škody na zdraví , veci, príp. čisté finančné škody (napr. ušlý zisk) , ktoré spôsobí poistený pri výkone svojej podnikateľskej činnosti tretím osobám (obchdoným partnerom, zákazníkom, a pod.) , vrátane poistenia zodpovednsoti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ako aj profesnými činnosťami *

 • poistenie prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení , lekárov , veterinárov
 • poistenie komerčných právnikov, advokátov , exekútorov, mediátorov , správcov konkurznej podstaty
 • poistenie účtovníkov , účtovných poradcov, audítorov
 • poistenie architektov a projektantov , geodetov, kartografov
 • poistenie strážnej služby
 • poistenie za colný dlh
 • poistenie výkonu práva poľovníctva
 • poistenie dopravcov a zasielateľov
 • poistenie IT firiem
 • poistenie tlmočníkov, prekladateľov, znalcov

Zodpovednosť za škodu štatutárnych orgánov spoločnosti.  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (tzv. D&O) kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie minulého, súčasného, ale aj budúceho člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Pokiaľ sa manažér – člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Ak pri svojom podnikaní nakladáte s odpadmi alebo nebezpečnými látkami máte od 1.7.2012 povinnosť zabezpečiť finančné krytie preukazujúce vašu schopnosť uhradiť možné environmentálne škody. Poistením sú kryté náklady, ktoré prevádzkovateľ musí vynaložiť na:

 • preventívne opatrenia (pokiaľ ešte k environmentálnej škode neprišlo, ale hrozí, že bezprostredne nastane, je prevádzkovateľ povinný vykonať nevyhnutné preventívne opatrenia na jej odvrátenie. Ide tu najmä o náklady, ktoré nesúvisia s bežnou údržbou alebo vylepšením prevádzok a ich zariadení),
 • nápravné opatrenia, ak došlo k environmentálnej škode, je prevádzkovateľ povinný vykonať také opatrenia, aby obnovil znečistené prírodné zdroje (voda, pôda, chránené druhy a biotopy) do pôvodného stavu.
 • Ak to nie je možné, musí zabezpečiť primeranú náhradu znečisteného prírodného zdroja:
  – primárnu nápravu (akékoľvek nápravné opatrenia, ktoré vrátia znečistené prírodné zdroje do pôvodného stavu pred znečistením),
  – doplnkovú nápravu (vykonanie nápravy v odlišnej lokalite, ak nie je možná primárna náprava (napr. vytvorenie podmienok na hniezdenie chránených druhov na inom mieste ako bolo pôvodné, využitie iných chránených druhov),
  – kompenzačnú nápravu (kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov od okamihu znečistenia až do úplnej obnovy prírodných zdrojov)

Stavebno-montážne poistenie predstavuje komplexnú ochranu proti rizikám spojených so stavebnými a s montážnymi prácami a proti živelným rizikám . Poistenie je určené zhotoviteľom, investorom, subdodávateľom stavebných a montážnych diel.

poistenie kryje poškodenie a zničenie strojov a elektroniky v dôsledku chyby, nedbanlivosť alebo nešikovnosť obsluhy , priame pôsobenie elektrickej energie – skrat, uzemnenie, prepätie, nepriamy úder blesku a pod. roztrhnutie následkom odstredivej sily, nedostatok vody v parných kotloch a prístrojoch , pôsobenie podtlaku alebo pretlaku pary, plynu alebo kvapaliny, okrem výbuchu , zlyhanie meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, pôsobenie mrazu a priame pôsobenie ľadu ,pôsobenie mechanickej sily , konštrukčná chyba, chyba materiálu alebo výrobná vada.

 • HAVARIJNÉ POISTENIE
  poistenie vozidiel , ako aj pojazdných pracovných strojov pre prípad škôd spôsobených živelnými rizikami (požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica , krupobitie, povodeň , záplava , zemetrasenie, výbuch sopky , zosuv alebo zrútenie pôdy , zeminy, skál , lavína alebo ťarcha snehu , účinok námrazy a ľadovej vrstvy , pád predmetov, stromov, stožiarov a pod. ) haváriou, odcudzením, vandalizmom , vrátane pripoistení. Súčsťou poistenia je aj široká škála asistenčných služieb v prípade nehody, alebo poruchy
 • POISTENIE FINANČNEJ STRATY tzv. GAP
  (poistenie kryje rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a nadobúdacou cenou vozidla) , úrazové poistenie prepravovaných osôb, zapožičanie náhradného vozidla , batožinu
 • POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE tzv. PZP
  k zákonnému poisteniu vozidiel je možné dojednať formou pripoistenia aj škody spôsobené na vlastnom motorovom vozidle – rozbitie skiel vozidla, živel (kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné), stret so zverou , výtlky (kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky) , úraz prepravovaných osôb. Súčsťou poistenia je aj široká škála asistenčných služieb v prípade nehody, alebo poruchy

poistenie kryje ušlý zisk a stále – fixné náklady (splátky úverov, leasingové splátky, mzdy, odvody, energie, atď.) počas prerušenia prevádzky v dôsledku škody spôsobenej živelnými rizikami, poškodením , alebo zničením technológie , strojov, elektroniky

poistenie nehnuteľného majetku (budovy a stavby, vrátane rozbitia skiel) a hnuteľného majetku (prevádzkové zariadenie, technológie , umelecké diela , cennosti a pod.) pre prípad škôd spôsobených živelnými rizikami (požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica , krupobitie, povodeň , záplava , zemetrasenie, výbuch sopky , zosuv alebo zrútenie pôdy , zeminy, skál , lavína alebo ťarcha snehu , účinok námrazy a ľadovej vrstvy , voda a iné médium unikajúca z vodovodných a  hasiacich zariadení , náraz dopravného prostriedku , dym , rázová vlna , pád predmetov, stromov, stožiarov a pod. , vniknutie atmosferických zrážok , prepätie – nepriamy úder blesku) krádežou, lúpežou a vandalizmom.