PRACUJETE S DÁTAMI?

by

Pracujete s e-shopmi alebo osobnými dátami tretích osôb?

Poistite sa prosti dôsledkom ich zneužitia.

Riziká a nebezpečenstvá sa vyvíjajú a stávajú sa čoraz komplexnejšími. Pokiaľ v minulosti spoločnosti a organizácie investovali do zabezpečenia a ochrany vlastného hmotného majetku, teraz nastáva čas zvážiť bezpečnosť a ochranu informácií a informačných systémov. Zvýšte svoju ocharnu poistením CyberEdge – inovatívny balík poistnej ochrany, na ktorý sa môžete spoľahnúť pri prípadnom úniku alebo krádeži dát a informácií.

CyberEdge – inovatívny balík poistnej ochrany

Čo je “Cyber”? Cyber riziká sú súčasťou nášho života a sveta plného informácií a informačných technológií. Akákoľvek spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami, či už na počítačoch, serveroch alebo ich zdieľa on-line je vystavená nebezpečenstvám.

Čo kryje poistenie “CyberEdge”?

Cyber riziká sú súčasťou nášho života a sveta plného informácií a informačných technológií. Akákoľvek spoločnosť, ktorá prichádza do styku s elektronickými dátami, či už na počítačoch, serveroch alebo ich zdieľa on-line je vystavená nebezpečenstvám a to poškodenie dobrého mena spoločnosti.

Bezpečnosť systémov

Ponúkame riešenie pre škody a náklady právneho zastúpenia pokiaľ nastane:

 • kontaminácia dát tretej strany vírusom
 • chyba alebo omyl, ktorého výsledkom je neautorizovaný vstup tretej strany do systémov
 • krádež prístupového hesla neelektronicky
 • krádež hardwaru, ktorý obsahuje osobné dáta
 • zverejnenie údajov a dát ako výsledok konania zamestnancov

Povinnosti pred správnymi a štátnymi orgánmi

Pokrýva náklady:

primerané náklady právneho zastúpenia a poradenstva v súvislosti s vyšetrovaním alebo porušením legislatívy o ochrane osobných údajov

pokuty a penále uložené dozornými orgánmi pre oblasť ochrany osobných údajov

Multimediálna zodpovednosť (voliteľné)

Pokrýva škody a náklady právneho zastúpenia v prípade porušenia práv intelektuálneho vlastníctva tretej osoby, alebo nedbanlivosti pri správe elektronického obsahu médií.

Cyber/Súkromie vydieranie (voliteľné)

Pokrýva vynútené platby (výkupné, vydieranie) tretím osobám, ktoré sú vynaložené na eliminovanie bezpečnostného rizika.


Ďalšie služby:

 • Pomocná ruka
  V prípade riešenia incidentu poistiteľ nahradí náklady cyber risk špecialistov.
 • Elektronické dáta
  Poistiteľ nahradí náklady konzultantov v oblasti obnovy elektronických dát alebo ich znovu vytvorenie.
 • Zodpovednosť za dáta
  Poistiteľ ponúka riešenie pre škody a náklady právneho zastúpenia spojené s porušením ochrany osobných alebo firemných údajov bez ohľadu na to, či porušenie nastalo na strane spoločnosti alebo subdodávateľa.
 • Prerušenie prevádzky siete (voliteľné)
  Pokrýva stratu čistého zisku následkom fyzického prerušenia prevádzky informačnej siete poisteného, ktoré je výsledkom narušenia bezpečnosti systému.
 • Bezpečnosť systémov
  Poistiteľ ponúka riešenie pre škody a náklady právneho zastúpenia pokiaľ nastane:
  • kontaminácia dát tretej strany vírusom
  • chyba alebo omyl, ktorého výsledkom je neautorizovaný vstup tretej strany do systémov
  • krádež prístupového hesla neelektronicky
  • krádež hardwaru, ktorý obsahuje osobné dáta
  • zverejnenie údajov a dát ako výsledok konania zamestnancov
 • Povinnosti pred správnymi a štátnymi orgánmi
  Pokrýva náklady:
  • primerané náklady právneho zastúpenia a poradenstva v súvislosti s vyšetrovaním alebo porušením legislatívy o ochrane osobných údajov
  • pokuty a penále uložené dozornými orgánmi pre oblasť ochrany osobných údajov
 • Multimediálna zodpovednosť (voliteľné)
  Pokrýva škody a náklady právneho zastúpenia v prípade porušenia práv intelektuálneho vlastníctva tretej osoby, alebo nedbanlivosti pri správe elektronického obsahu médií.
 • Cyber/Súkromie vydieranie (voliteľné)
  Pokrýva vynútené platby (výkupné, vydieranie) tretím osobám, ktoré sú vynaložené na eliminovanie bezpečnostného rizika.
 • V KRÍZOVOM MANAŽMENTE
  Pomoc a poradenstvo pri krízovom manažmente napomáh poistiteľ výrazne obmedziť dopady na povesť spoločnosti. V prípade cyber hrozby. konzultačné služby zahŕňajú:
 • OCHRANA DOBRÉHO MENA SPOLOČNOSTI
  Náklady a výdavky vynaložené spoločnosťou ako odmena pre nezávislých konzultantov a poradcov, ktorí pomôžu zabrániť alebo zmierniť nežiaduce účinky incidentu na dobé meno spoločnosti.
 • OCHRANA DOBRÉHO MENA JEDNOTLIVCA
  Náklady a výdavky vynaložené spoločnosťou ako odmena pre nezávislých konzultantov a poradcov, ktorí pomôžu zabrániť alebo zmierniť nežiaduce účinky incidentu na dobé meno pracovníka alebo pracovníkov zaoberajúcich sa ochranou dát a osobných údajov.
 • OZNAMOVANIE A MONITOROVANIE
  Poistenie pokrýva aj náklady spojene s notifikáciou dotknutých osôb o zneužití alebo strate ich osobných údajov. zároveň nahradíme aj prípadne náklady a výdavky spojené s poučením o krádeži identity a s monitorovaním prípadného ďalšieho zneužívania údajov pri neoprávnených platbách.